SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 秋沢ホテル

Akisawa Hotel

Akisawa Hotel

【Temple around here】
No.39 Kongōfuku-ji
No.40 Kanjizai-ji

6-43, Saiwai-cho,
Sukumo-shi, Kochi-ken 788-0003

TEL : 
0880-63-2129

Time & Distance
Hotel
Temple