SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 延光寺

No.39Enkō-ji

No.39

Enkō-ji

390, Nakayama, Hirata-cho,
Sukumo-shi, Kochi-ken 788-0782

TEL : 
0880-66-0225

Time & Distance
Hotel
Temple