SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 金剛福寺

No.38Kongōfuku-ji

No.38

Kongōfuku-ji

214-1, Ashizuri-misaki,
Tosashimizu-shi, Kochi-ken 787-0315

TEL : 
0880-88-0038

Time & Distance
Hotel
Temple