SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 黒潮本陣

Kuroshio-Honjin

Kuroshio-Honjin

【Temple around here】
No.36 Shōryū-ji
No.37 Iwamoto-ji

8009-11, Kure, Tosa-cho,
Takaoka-gun, Kochi-ken 789-1301

TEL : 
0889-52-3500

Time & Distance
Hotel
Temple