SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 種間寺

No.34Tanema-ji

No.34

Tanema-ji

72, Akiyama, Haruno-cho,
Kochi-shi, Kochi-ken 781-0321

TEL : 
088-894-2234

Time & Distance
Hotel
Temple