SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 国民宿舎 桂浜荘

Katsurahama-so

Katsurahama-so

【Temple around here】
No.29 Kokubun-ji
No.30 Zenraku-ji
No.31 Chikurin-ji
No.32 Zenjibu-ji
No.33 Sekkei-ji
No.34 Tanema-ji

830-25, Urado,
Kochi-shi, Kochi-ken 781-0262

TEL : 
088-841-2201

Time & Distance
Hotel
Temple