SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 善楽寺

No.30Zenraku-ji

No.30

Zenraku-ji

2-23-11, Ikku Shinane,
Kochi-shi, Kochi-ken 781-8131

TEL : 
088-846-4141

Time & Distance
Hotel
Temple