SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> ホテルなはり

Hotel Nahari

Hotel Nahari

【Temple around here】
No.26 Kongōchō-ji
No.27 Kōnomine-ji

593-1, Otsu, Nahari-cho,
Aki-gun, Kochi-ken 781-6402

TEL : 
0887-38-5111

Time & Distance
Hotel
Temple