SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> ホテル明星

Hotel Akenohoshi

Hotel Akenohoshi

【Temple around here】
No.24 Hotsumisaki-ji
No.25 Shinshō-ji

3883, Murotomisaki-cho,
Muroto-shi, Kochi-ken 781-7101

TEL : 
0887-22-3232

Time & Distance
Hotel
Temple